Profil członka BSC

Opis firmy:

MILTON INKASO opierając się na dużym doświadczeniu i znajomości sytuacji finansowo-prawnej panującej w polskiej gospodarce przygotowała ofertę skierowaną do firm i osób fizycznych, które chcą problemy związane z dochodzeniem należności rozwiązać w sposób sprawny i skuteczny z jednoczesnym zminimalizowaniem kosztów związanych z prowadzeniem takiego postępowania.

 

Gwarancją profesjonalnej i rzetelnej obsługi klientów jest nasze doświadczenie, sprawdzona i skuteczna procedura oraz wysoki poziom obsługi prawnej w oparciu o działalność kancelarii prawnej MILTON LEX, która tak jak MILTON INKASO jest częścią organizacyjną grupy MILTON DPB.

 

Profesjonalizm naszych działań jest najskuteczniejszą obroną przed zatorami płatniczymi spowodowanymi niewypłacalnością dłużników.

 

 • Doradzamy w Biznesie. Specjalizujemy się w Skutecznej Windykacji biznesowej (B2B) oraz masowej (B2C) na każdym etapie postępowania. Prowadzimy również masowe postępowania e-sądowe i egzekucyjne
 • Ideą naszej działalności  jest umiejętne połączenie skuteczności firmy windykacyjnej z kompetencjami kancelarii prawnej poprzez kompleksową ofertę obejmującą obsługę na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń.
 • Specjalizujemy się w obsłudze długofalowych, trudnych procesów dochodzenia należności z zachowaniem norm prawnych przy jednoczesnym zaangażowaniu działań niekonwencjonalnych oraz w windykacji przedmiotów zabezpieczeń
 • Nasz zespół stworzony z pracowników i partnerów naszej kancelarii przeprowadził tysiące postępowań o bardzo dużym stopniu zróżnicowania 
 • ścisła współpraca z kancelarią prawną MILTON LEX daje gwarancję stałej, profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej na każdym etapie prowadzenia procesu windykacji
 • korzystając z możliwości powierniczego przelewu wierzytelności w trudnych dla Zleceniodawcy przypadkach wstępujemy w rolę wierzyciela biorąc na siebie odpowiedzialność za konsekwencje mogące powstać w relacji z dłużnikiem
 • Dzięki wprowadzonym procedurom i zastosowanym zabezpieczeniom oraz delegowanym rozwiązaniom IT zapewniamy najwyższy standard zabezpieczeń powierzonych informacji
 • Zapewniamy stałe raportowanie prowadzonych działań dla naszych klientów

  

Na zlecenie naszych klientów uwalniamy kapitał zamrożony w wierzytelnościach

 

Skuteczne dochodzenie roszczeń finansowych wymaga prowadzenia sprawy w sposób dający możliwość wykorzystania wszystkich możliwych i przewidzianych prawem form.

Korzystając z dużego doświadczenia i wiedzy oraz elastycznym rozwiązaniom,  MILTON INKASO prowadzi zlecone mu sprawy z wykorzystaniem całego szeregu działań zmierzających do odzyskania należności naszego Zleceniodawcy.

Ażeby dochodzić roszczeń finansowych skutecznie, każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny, jednak we wszystkich zachowujemy właściwą kolejność działań.

 

Zapewniamy :

 • Działania prewencyjne
 • Monitoring płatności
 • Audyt zewnętrzny
 • Inwentaryzacje
 • Odzyskiwanie przedmiotów zabezpieczeń
 • Windykacja polubowna - przedsądowa
 • Windykacja sądowa i egzekucyjna
 • Wywiad gospodarczy
 • Giełda wierzytelności
 • Skup i sprzedaż wierzytelności

 

 1.     Działania prewencyjne i prewindykacyjne

 

Zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych poprzez działania typu:

a)              tworzenie i wdrażanie dla klientów, systemów i procedur postępowania w działach handlowych i księgowych obejmujących zabezpieczenie przed powstawaniem trudnych wierzytelności

b)             zabezpieczanie transakcji handlowych i zdarzeń gospodarczych na etapie przed powstaniem zobowiązania jak i po jego powstaniu

c)              wywiad gospodarczy

d)             monitoring należności w tym:

 • wysyłanie w określonym dniu przed terminem spłaty wiadomości tekstowych SMS,
 • wysyłanie w określonym dniu przed terminem spłaty wiadomości e-mail,
 • kontakt telefoniczny w określonym dniu przed terminem spłaty.
 • pieczęć prewencyjna

 

2.     Windykacja "miękka" – polubowna

 

Kompleksowy proces ukierunkowany na maksymalny odzysk przeterminowanych należności.

Rodzaj i natężenie kontaktu z dłużnikiem w procesie windykacji jest ściśle dostosowany do wymagań klienta i polega na właściwym doborze narzędzi windykacyjnych oraz stosowanej argumentacji do specyfiki portfela i stopnia opóźnienia:

 • windykacja telefoniczna - kontakt telefoniczny z dłużnikami, negocjowanie spłat, ustalanie sytuacji majątkowej dłużnika oraz poszukiwanie nowych danych teleadresowych (skip tracing)
 • korespondencja upominawcza – wysyłanie monitów, wezwań, przedsądowych wezwań do zapłaty, wiadomości tekstowych SMS oraz e-mail
 • restrukturyzacja – badanie zdolności kredytowej, negocjowanie warunków, przygotowywanie i podpisywanie dokumentacji
 • windykacja terenowa – działania prowadzone na terenie całego kraju, kontakt osobisty z dłużnikiem pozwalający na szybkie i skuteczne dotarcie do dłużnika, negocjowanie, zawieranie oraz nadzorowanie spłaty ugód i porozumień, ustalanie sytuacji majątkowej dłużnika, poszukiwanie dłużnika, przyjmowanie wpłat na druki KP oraz poszukiwanie nowych danych teleadresowych, przejmowanie ruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty wierzytelności Klienta.
 • zabezpieczenia – ustanawianie zabezpieczeń dla przeterminowanych należności (weksle, przewłaszczenia, zastawy, poręczenia, przystąpienia do długu)

 

 3.     Windykacja "twarda" - sądowo-egzekucyjna

 

Posiadamy własny dział prawny - realizujemy cały proces windykacji sądowo-egzekucyjnej od przygotowania i złożenia pozwu aż do zakończenia postępowania przez komornika.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego składamy wniosek o wszczęcie egzekucji.

Przez cały proces ściśle współpracujemy w zakresie poszukiwania majątku dłużnika oraz wyboru najskuteczniejszej formy egzekucji w celu całkowitego zaspokojenia Wierzyciela.

Od kilkunastu lat współpracujemy ze znanymi z dużej skuteczności  kancelariami komorniczymi.

Przebieg postępowania egzekucyjnego podlega ciągłemu monitorowaniu pod kątem prawidłowości i efektywności.

Podczas wszystkich istotnych czynności wykonywanych przez komornika biorą udział pracownicy naszej kancelarii.

Klient jest na bieżąco informowany o skuteczności działań windykacyjnych i weryfikacyjnych.

 4.     Doradztwo w zakresie wewnętrznych procesów sprzedaży i windykacji obejmuje:

 

 • analizę istniejących u Klienta procesów sprzedaży i obsługi posprzedażowej
 • analizę rozwiązań prawnych, systemowych i organizacyjnych stosowanych w windykacji wewnętrznej,
 • przygotowanie propozycji optymalizacji istniejącego lub zaprojektowanie gotowego procesu zarządzania wierzytelnościami dostosowanego do charakterystyki działalności Klienta w celu zwiększenia płynności finansowej a tym samym poprawę konkurencyjności jego firmy na rynku,
 • przygotowanie odpowiedniego procesu poprzedza przeprowadzenie analiz branży, stosowanych procedur oraz możliwości systemowych Klienta,
 • przez cały proces gwarantujemy wsparcie we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań,
 • bieżący monitoring efektywności wdrożonych zmian.

 

 5.     Obrót wierzytelnościami obejmuje:

 

 • analizę portfela wierzytelności posiadanych przez Klienta
 • wycenę portfela wierzytelności
 • przygotowanie oferty sprzedaży
 • poszukiwanie podmiotów zainteresowanych nabyciem
 • pośrednictwo w negocjacjach z potencjalnym nabywcą
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i sprzedażowej

 

Warunki i rodzaje współpracy w ramach zakupów pakietów wierzytelności są dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów. Jako przykładowe warianty współpracy wymienić można:

 

 • jednorazowy zakup dużych pakietów wierzytelności
 • częste cykliczne zakupy niewielkich portfeli (po kilkadziesiąt/kilkaset wierzytelności)
 • zakupy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania (od umów po wypowiedzeniu, do spraw o znacznym stopniu przeterminowania)
 • zakup wierzytelności o różnym statusie prawnym (przed postępowaniem sądowym, z tytułem wykonawczym, po bezskutecznej egzekucji komorniczej)

 

 6.     Windykacja przedmiotów zabezpieczeń

 

Grupa MILTON SA posiada szereg usług specjalistycznych, tworzonych pod konkretny rodzaj wierzytelności. Przykładem takiej usługi jest odzyskiwanie przedmiotów zabezpieczeń. Została ona stworzona specjalnie dla firm leasingowych i banków ale również dla przedsiębiorców stosujących zabezpieczenia rzeczowe należności.

To kompleksowy proces polegający na odebraniu, wycenie i sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia (samochody, maszyny, specjalistyczny sprzęt). Proces odbioru przedmiotu rozpoczyna się od kontaktu pracownika MILTON z dłużnikiem, w celu ustalenia warunków spłaty, a także miejsca przechowywania przedmiotu (istnieje możliwość, aby wcześniej została podjęta próba odzyskania zobowiązania w formie pieniężnej).

Ponadto w trakcie wizyty u dłużnika zostaje dokonana ogólna ocena posiadanego majątku, który może być przedmiotem zaspokojenia wierzyciela. Odbiór przedmiotu zabezpieczenia następuje protokólarnie wraz ze wszystkimi dokumentami oraz wykonaniem dokumentacji fotograficznej.

Odebrane przedmioty są magazynowane na dozorowanych placach i w halach dostosowanych do ich specyfiki w siedzibie MILTON DOM AUKCYJNY.

W chwili, gdy przedmiot trafi na miejsce składowania rozpoczyna się proces wyceny.

MILTON  korzysta w tym zakresie z usług rzeczoznawców majątkowych. Podnosi to wiarygodność wykonywanych ekspertyz i zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanych działań.

Odpowiadamy również za etap sprzedaży przedmiotu.

 

Jeżeli nie ma kontaktu z dłużnikiem (np. gdy przebywa on czasowo za granicą, zmienił miejsce zamieszkania, ukrywa się) lub gdy przedmiot zabezpieczenia został zniszczony, skradziony albo nie można ustalić miejsca jego przechowywania, następuje ustalenie i udokumentowanie wszystkich szczegółów i faktów mogących mieć wpływ na późniejsze działania. Powyższe wnioski i ustalenia zostają dołączone do końcowego raportu z podjętych działań, który otrzymuje klient.

Klient, decydując się na skorzystanie z usługi odbioru przedmiotu zabezpieczenia może skorzystać z propozycji obejmującej cały proces, jak i wybrać tylko poszczególne jego elementy w dowolnej konfiguracji (np. tylko odbiór i zabezpieczenie przedmiotu lub odbiór i odstawienie na miejsce wskazane przez klienta).

 

 7.     Transakcje czyszczenia bilansu

 

Dla urealnienia bilansu firmy przygotowaliśmy w oparciu o doświadczenia kancelarii Księgowo-Podatkowej MILTON CASH usługę czyszczenia bilansu. Do tych transakcji kwalifikujemy trudno ściągalne wierzytelności, których obecność w bilansie zniekształca faktyczny obraz sytuacji finansowej firmy, min.:

 

 • drobne (o jednostkowo niewielkiej należności głównej)
 • przedawnione
 • po bezskutecznej egzekucji
 • w stosunku do firm w upadłości
 • odsetki
 • inne trudno ściągalne

 

Usługa „czyszczenia bilansu” polega na sprzedaży takich wierzytelności za symboliczna cenę.

 

Transakcja umożliwia wyksięgowanie nieściągalnych należności oraz zamknięcie kont analitycznych bez konieczności uzyskania tytułów egzekucyjnych i wykonawczych.

 

Ponadto zmniejsza zobowiązania podatkowe zbywcy, ponieważ różnica między wartością sprzedanych wierzytelności a uzyskaną ceną stanowi koszt uzyskania przychodu.

 

Przygotowanie umowy sprzedaży trwa zaledwie kilka dni i nie generuje żadnych kosztów po stronie zbywcy. Alternatywnym rozwiązaniem do usługi czyszczenia bilansu jest uzyskanie tytułu o bezskutecznej egzekucji. Jednak ta opcja wiąże się z ponoszeniem kosztów sądowo-egzekucyjnych i może potrwać nawet kilka lat.

 

Nie można zapomnieć o jeszcze jednym bardzo ważnym aspekcie. Zbywając wierzytelności których nie chcesz samodzielnie dochodzić, wpływasz na poprawę swojego wizerunku. Twoi dłużnicy mają wówczas świadomość, że nie płacenie nie uchodzi bezkarnie.

 

Atuty transakcji czyszczenia bilansu:

 • poprawa płynności finansowej
 • mniejsze obciążenia podatkowe
 • wyższe koszty uzyskania przychodu
 • wyksięgowanie nieściągalnych należności
 • zamknięcie kont analitycznych
 • urealnienie i uporządkowanie bilansu
 • oszczędność czasu (transakcja trwa kilka dni – uzyskanie tytułu o bezskutecznej egzekucji nawet kilka lat)
 • oszczędność pieniędzy (sprzedając wierzytelności nie ponosisz kosztów sądowych i komorniczych)

 

Każdorazowo dopasowujemy oferowane przez nas usługi do indywidualnego modelu biznesowego naszego Klienta, dobierając odpowiednie narzędzia windykacyjne, aby osiągnąć maksymalną efektywność czyli uzyskać jak największy odzysk wierzytelności przy minimalnym ryzyku operacyjnym.

Proponowane przez nas rozwiązania są w głównej mierze ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu przyszłych zaległości.

Nasze działania mają na celu odzyskanie wierzytelności bez szkody dla reputacji i relacji biznesowych łączących naszych Klientów z ich dłużnikami. 

Kontakt

Izabela Stach
i.stach@stalgorzow.pl +48 508 256 888 SponsoringBilety
Krzysztof Sudak
k.sudak@stalgorzow.pl +48 502 288 894 Sponsoring
Tomasz Michalski
t.michalski@stalgorzow.pl +48 669 962 727 Sponsoring
Roman Błaszczak
r.blaszczak@stalgorzow.pl +48 507 121 728 Sponsoring