Profil członka BSC

Opis firmy:

MILTON SA jest właścicielem grupy kapitałowej MILTON DPB specjalizującej się w obsłudze prawnej, księgowej, windykacji należności i przedmiotów zabezpieczeń oraz szeroko pojętego doradztwa gospodarczego i podatkowego.

 

MILTON DPB

 

Tworząc kancelarię MILTON DPB postawiliśmy na profesjonalizm i wysoką specjalizację. Wiemy, że tylko najwyższe zaangażowanie daje pewność skutecznego działania - a tylko skuteczność interesuje  naszych klientów.

 

Tradycyjne firmy windykacyjne nie mają odpowiedniego potencjału dla prowadzenia złożonych postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia we własnym zakresie wszystkich niezbędnych dla tego procesu elementów. Uznaliśmy, że dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia windykacji należności niezbędne jest stworzenie szerszej formuły organizacyjnej naszej firmy.

 

Dlatego też konsekwentnie budujemy grupę MILTON DPB specjalizującej się w doradztwie prawno - biznesowym dla przedsiębiorstw oraz świadczeniu najwyższej jakości obsługi prawnej, księgowej i doradczej a także skutecznej logistyki dla organizacji i prowadzenia czynności windykacyjnych i egzekucyjnych.

 

Obecnie w skład grupy wchodzą:

 

 

MILTON INKASO

 

MILTON INKASO opierając się na dużym doświadczeniu i znajomości sytuacji finansowo-prawnej panującej w polskiej gospodarce przygotowała ofertę skierowaną do firm i osób fizycznych, które chcą problemy związane z dochodzeniem należności rozwiązać w sposób sprawny i skuteczny z jednoczesnym zminimalizowaniem kosztów związanych z prowadzeniem takiego postępowania.

 

Gwarancją profesjonalnej i rzetelnej obsługi klientów jest nasze doświadczenie, sprawdzona i skuteczna procedura oraz wysoki poziom obsługi prawnej w oparciu o działalność kancelarii prawnej MILTON LEX, która tak jak MILTON INKASO jest częścią organizacyjną grupy MILTON DPB.

 

Profesjonalizm naszych działań jest najskuteczniejszą obroną przed zatorami płatniczymi spowodowanymi niewypłacalnością dłużników. 

 • Doradzamy w Biznesie. Specjalizujemy się w Skutecznej Windykacji Biznesowej (B2B) oraz masowej (B2C) na każdym etapie postępowania. Prowadzimy również masowe postępowania            e-sądowe i egzekucyjne.
 • Ideą naszej działalności  jest umiejętne połączenie skuteczności firmy windykacyjnej z kompetencjami kancelarii prawnej poprzez kompleksową ofertę obejmującą obsługę na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń. 
 • Specjalizujemy się w obsłudze długofalowych, trudnych procesów dochodzenia należności z zachowaniem norm prawnych przy jednoczesnym zaangażowaniu działań niekonwencjonalnych oraz w windykacji przedmiotów zabezpieczeń.
 • Nasz zespół stworzony z pracowników i partnerów naszej kancelarii przeprowadził tysiące postępowań o bardzo dużym stopniu zróżnicowania.
 • Ścisła współpraca z kancelarią prawną MILTON LEX daje gwarancję stałej, profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej na każdym etapie prowadzenia procesu windykacji.
 • korzystając z możliwości powierniczego przelewu wierzytelności w trudnych dla Zleceniodawcy przypadkach wstępujemy w rolę wierzyciela biorąc na siebie odpowiedzialność za konsekwencje mogące powstać w relacji z dłużnikiem.
 • Dzięki wprowadzonym procedurom i zastosowanym zabezpieczeniom oraz delegowanym rozwiązaniom IT zapewniamy najwyższy standard zabezpieczeń powierzonych informacji. 
 • Zapewniamy stałe raportowanie prowadzonych działań dla naszych klientów

 

Na zlecenie naszych klientów uwalniamy kapitał zamrożony w wierzytelnościach

 

Skuteczne dochodzenie roszczeń finansowych wymaga prowadzenia sprawy w sposób dający możliwość wykorzystania wszystkich możliwych i przewidzianych prawem form.

Korzystając z dużego doświadczenia i wiedzy oraz elastycznym rozwiązaniom, MILTON INKASO prowadzi zlecone mu sprawy z wykorzystaniem całego szeregu działań zmierzających do odzyskania należności naszego Zleceniodawcy.

Ażeby dochodzić roszczeń finansowych skutecznie, każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny, jednak we wszystkich zachowujemy właściwą kolejność działań.

 

Zapewniamy:

 • Działania prewencyjne
 • Monitoring płatności
 • Audyt zewnętrzny
 • Inwentaryzacje
 • Odzyskiwanie przedmiotów zabezpieczeń
 • Windykację polubowną - przedsądową
 • Windykację sądową i egzekucyjną
 • Wywiad gospodarczy
 • Giełdę wierzytelności
 • Skup i sprzedaż wierzytelności

 

MILTON LEX

 

Dział Prawny MILTON LEX oferuje pełną, profesjonalną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych oraz zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, administracyjnym i podatkowym.

 

Ideą obsługi MILTON LEX jest udostępnienie kontrahentowi zewnętrznego „wieloosobowego prawnika” niezbędnego w życiu gospodarczym każdego przedsiębiorstwa.

 

Kancelaria stale współpracuje z kancelariami komorniczymi i notarialnymi.

 

Zalety usług prawnych świadczonych przez MILTON LEX:

 

 • Zryczałtowany, niski koszt obsługi prawnej
 • Oddelegowanie wieloosobowego Działu Prawnego do obsługi Zleceniodawcy (ousorcing)
 • Uzyskanie przez klienta dostępu do potencjału merytorycznego i organizacyjnego całego Działu Prawnego, a nie jednego adwokata czy radcy  prawnego
 • Wysoki stopień specjalizacji Działu Prawnego w zagadnieniach gospodarczych i egzekucyjnych
 • Praca Działu Prawnego MILTON LEX wspomagana jest przez  dedykowany system Informatyczny SAW oraz LEX, dzięki któremu usprawnieniu i przyspieszeniu ulegają wszelkie czynności i procedury a jednocześnie możliwe jest stałe bieżące raportowanie zdarzeń w prowadzonych postępowaniach.

 

W ramach obsługi prawnej Kancelaria Prawna MILTON LEX  zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 

 • Prowadzenie stałej i kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie projektów umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów.
 • Wszelkie formy zabezpieczenia wierzytelności (weksle, poręczenia, notarialne poddanie się egzekucji, hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy)
 • Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających orzecznictwo sądowe, rozbieżności w doktrynie oraz praktykę
 • Przeprowadzenie analiz sytuacji prawnej nieruchomości oraz sytuacji prawnej i faktycznej podmiotów gospodarczych w celu zawarcia przyszłych kontraktów
 • Postępowania sądowe
 • Postępowania egzekucyjne

 

Sekretariat Korporacyjny

 

 • Kompleksowa obsługa prawna działalności Spółek
 • Rejestracja w obowiązujących Rejestrach Handlowych
 • Aktualizacja danych w Rejestrach Handlowych
 • Likwidacje Spółek
 • Przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa handlowego
 • Zatwierdzanie Sprawozdań Finansowych
 • Pomoc organom zarządzającym Spółkami w kwestiach prawnych, obsłudze korporacyjnej oraz bieżących sprawach Spółek
 • Organizowanie wymaganych zgromadzeń Wspólników i Zarządu
 • Uczestniczenie w zgromadzeniach na mocy udzielonego Pełnomocnictwa
 • Współpraca przy tworzeniu struktur podatkowych
 • Przygotowywanie projektów ad - hoc, zgodnie z wymogami obowiązującego Kodeksu Spółek Handlowych
 • Asysta w fuzjach i łączeniach się Spółek
 • Przekształcanie Spółek
 • Sporządzanie raportów z badań prawnych Spółek

 

MILTON DPB

                                

Doradztwo gospodarcze strategiczne i restrukturyzacja

 

Kancelaria MILTON DPB specjalizuje się w postępowaniach naprawczych układowych i restrukturyzacyjnych. Skutecznie przeprowadzamy postępowania w tym zakresie.

 

Wykorzystujemy w tym celu cały potencjał i doświadczenie grupy w tym w szczególności Kancelarii Prawnej MILTON LEX specjalizującej się w obsłudze spółek prawa handlowego oraz ochroną w obrocie gospodarczym oraz Kancelarii Księgowo-Podatkowej MILTON CASH stanowiącej profesjonalne zaplecze z zakresu doradztwa księgowo-podatkowego sprawnie i skutecznie przeprowadzamy i wdrażamy działania w zakresie :

 

Doradztwa strategicznego

 

 • Programy restrukturyzacji
 • Doradztwo strategiczne, strategie rozwoju
 • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
 • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania
 • Analizy strategiczne
 • Programy naprawcze
 • Układy z wierzycielami

 

Upadłości i restrukturyzacji

 

 • Doradzamy klientom w przypadku niewypłacalności lub trudności finansowych (ich własnych lub ich kontrahentów)
 • Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentujemy klientów w toku postępowań upadłościowych i naprawczych
 • Pomagamy w przygotowaniu planu restrukturyzacji lub planu naprawczego przedsiębiorstwa, elementu koniecznego do odzyskania zdolności konkurowania na rynku
 • Analizujemy stan finansowy przedsiębiorcy pod kątem spełnienia przesłanek upadłości
 • Prowadzimy negocjacje w imieniu klientów nabywających majątek od syndyka lub zarządcy
 • Doradzamy klientom w ramach upadłości
 • Prowadzimy procesy łączenia, przekształcenia i podziału spółek

 

MILTON CASH

                                                          

Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności oraz budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Dzięki nowoczesnemu podejściu do zagadnień księgowości skupiamy się nie tylko na procesowaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzymy dla naszych klientów narzędzia, dzięki którym stają się bardziej konkurencyjni na rynku. Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa.

 

Zapewniamy profesjonalne:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Budżety
 • Analizy centrów kosztowych
 • Rozliczenia opłat za usługi
 • Wnioski kredytowe
 • Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości
 • Doradztwo w zakresie ustanowienia systemu obiegu dokumentów
 • Sprawozdawczość PFRON

 

ASYSTA PRAWNA - UNIKALNE UZUPEŁNIENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

 

Kancelaria księgowo-podatkowa MILTON CASH jest częścią organizacyjną grupy MILTON DPB specjalizującej się w obsłudze prawnej i doradztwie w obrocie gospodarczym.

 

Dlatego zawsze do dyspozycji naszych klientów jest zespół doświadczonych prawników . Dzięki temu możemy zapobiegać powstawaniu ewentualnych problemów prawno-podatkowych i skutecznie zabezpieczać Państwa interesy.

 

www.milton-cash.pl

 

MILTON CASH jest partnerem i przedstawicielem BT&A  GROUP i reprezentuje oddział tej firmy w Gorzowie Wielkopolskim. www.btagroup-gorzów.pl

 

MILTON  DOM  AUKCYJNY

 

Oferta Domu Aukcyjnego MILTON skierowana jest do firm i instytucji, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności zainteresowane są sprawnym odbiorem, bezpiecznym składowaniem oraz efektywną sprzedażą ruchomości

 

MILTON Dom Aukcyjny jest częścią organizacyjną MILTON DPB specjalizującej się w obsłudze prawnej oraz windykacji na zlecenie. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz bardzo dobrze znając specyfikę działalności naszych partnerów stworzyliśmy profesjonalne wsparcie dla ich działań.

Świadczymy kompleksowe usługi dla:

 • Kancelarii komorniczych
 • Banków
 • Syndyków masy upadłości
 • Urzędów skarbowych
 • Firm Leasingowych
 • Firm windykacyjnych
 • Firm zainteresowanych sprzedażą towarów i środków trwałych w formie licytacji publicznych i aukcji internetowych

 

Zapewniamy:

 • Odbiór ruchomości
 • Transport i usługi sprzętowe
 • Składowanie i przechowanie
 • Wycena ruchomości i nieruchomości
 • Organizacja aukcji internetowych
 • Przeprowadzenie ustnych aukcji i przetargów
 • Skup i sprzedaż ruchomości 

Kontakt

Izabela Stach
i.stach@stalgorzow.pl +48 508 256 888 SponsoringBilety
Krzysztof Sudak
k.sudak@stalgorzow.pl +48 502 288 894 Sponsoring
Tomasz Michalski
t.michalski@stalgorzow.pl +48 669 962 727 Sponsoring
Roman Błaszczak
r.blaszczak@stalgorzow.pl +48 507 121 728 Sponsoring